Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

3058 2e29
Reposted fromMiziou Miziou viasiostra siostra

February 23 2017

8067 90fc 500
Robert Longo Men Trapped in Ice (1979)
Reposted fromWascon Wascon viaMerrry98 Merrry98
6441 62aa
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viapuszkamileny puszkamileny
5805 20f2
Reposted from169cm 169cm viaAmericanlover Americanlover
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viaMerrry98 Merrry98
1246 9763
Reposted fromfungi fungi viagaypreacher gaypreacher
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viareloveution reloveution
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagiselle giselle
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viablackdrama blackdrama
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viamyinstantneed myinstantneed
Reposted fromsuperfly superfly vianatyalia natyalia

February 19 2017

0572 e168 500

best-of-memes:

Follow best-of-memes for more funny pictures

Reposted fromtron tron viaspecific-humor specific-humor
6408 58e1 500
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl