Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

5914 fbd7
Reposted fromshitty shitty viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Nie jestem osobą ani smutną, ani zamkniętą, ani skomplikowaną. Śmieję się łatwo, często i ze wszystkiego, a najczęściej z siebie. Za radością, żartem, człowiekiem, który potrafi mnie rozśmieszyć, poszłabym na czworakach na koniec świata.
— Krystyna Janda - Różowe tabletki na uspokojenie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDangerousHope DangerousHope

June 20 2017

9643 03b3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viadontforgetme dontforgetme
4297 e00e 500
Reposted fromgreensky greensky viasowa sowa
1921 dbb0 500
1828 361d
Reposted fromkarahippie karahippie viahibernacja hibernacja
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacornis cornis
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viagabrynia gabrynia
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
6686 2365 500
Reposted fromdaelmo daelmo viawaco6 waco6
4639 c2cd
Reposted fromtfu tfu viawaco6 waco6
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viablueberries blueberries
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl