Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

1078 0b38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
2616 9bcc 500
3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
7908 b5b2
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Ale czy samotność to życie w pojedynkę, czy składowa tego, że człowiek nie może dojść do ładu z samym sobą?
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
1424 90f9 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaOFFka OFFka
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viaOFFka OFFka
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaOFFka OFFka
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 23 2017

8480 fadb 500
...
1829 c9d4
6976 9399 500
3062 24b1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl