Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

5055 74d9
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
0262 5a47 500
Reposted fromomphh omphh viajointskurwysyn jointskurwysyn
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viajointskurwysyn jointskurwysyn
4059 4c03
6449 020c 500
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
dziwne to życie.
Reposted byDangerousHope DangerousHope
Kiedyś pewien mężczyzna, na którym szalenie mi zależało, dał mi najbardziej spektakularnego kopa wszechczasów. Dużo dla niego poświęciłam, miałam już wizję pięknej przyszłości i absolutnie, ale to absolutnie nie chciałam przyjąć do wiadomości, że mi tak nagle dziękuje, że wybacz, maleńka, ale to jest już koniec i nie ma już nic. Wciąż nalegałam więc na spotkania, jak idiotka ignorując proste komunikaty, że on jest zwyczajnie na nie. W końcu wypaliłam, że ile można nie mieć dla mnie czasu, że przecież powinien w końcu go znaleźć. I wiecie, co usłyszałam? „To może zrozum, że to nie kwestia czasu, a priorytetów”.  Taki trochę beton na twarz. Policzek, po którym nie masz ochoty się podnieść. Ale i jedna z najcenniejszych lekcji, jakich mi kiedykolwiek udzielono. Dlatego pamiętaj i Ty. Wszystko jest kwestią priorytetów.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromparafina parafina viaDangerousHope DangerousHope
2947 94e7
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viajointskurwysyn jointskurwysyn
3003 142d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl